Inbjudan till workshop om Intersektionalitet och rättsvetenskap

Inbjudan till workshop om Intersektionalitet och rättsvetenskap 6-­7 oktober 2011 på Juridicum i Lund

Nordisk rättsvetenskaplig forskning har under de senaste decennierna allt mer uppmärksammat olika maktrelationer i förhållande till rätten. Till exempel har maktrelationer med anknytning till kön (genus) varit föremål för forskning inom flera rättsliga områden, exempelvis i arbetsrätt, straffrätt, skatterätt, socialrätt, EG-rätt, internationell rätt och allmän rättslära. Förhållanden över och mellan de skilda
rättsområdena i förhållande till kön/genus har sällan studerats. Interaktioner mellan kön, klass, etnicitet, sexualitet, ålder eller funktionshinder har inte heller studerats eller analyserats i någon större utsträckning inom nordisk rättsvetenskaplig forskning.

Däremot har dessa interaktioner behandlats inom genusvetenskapen inom vad som kommit att kallas intersektionalitetsteori. Begreppet intersektionalitet bygger på antagandet att de erfarenheter människor gör och tillskrivs i termer av tillgång till makt och samhällsresurser präglas av strukturella maktförhållanden och sociala identiteter.

Inom nordisk rättsvetenskaplig forskning har teorier om intersektionalitet främst diskuterats i förhållande till diskrimineringsrätten i vid mening. Syftet med denna workshop är att bjuda in till en diskussion om hur maktrelationer samverkar och utvecklas inom olika rättsvetenskapliga forskningsområden.

Vi välkomnar presentationer som fokuserar olika delar av rätten i förhållande till teorier kring intersektionalitet.

Sänd ett abstract senast den 15 juni 2011 till intersektionalitet@jur.lu.se

Workshopen äger rum den 6-7 oktober 2011, Juridiska institutionen, Lunds Universitet.

Inkvartering och uppehälle sker mot självkostnadspris, meddela oss i samband med att ni sänder in er abstract om ni önskar hjälp med bokning av hotell eller liknande.

Varmt välkomna!

För den svenska Retfaerdsredaktionen
Ulrika Andersson, Niklas Selberg, Eva Schömer, Annika Staaf, Linnéa Wegerstad och Lotta Wendel